ค้นหาบล็อกนี้

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ระบบบริหารงานธุรการ


ระบบบริหารงานธุรการและสำนักงาน รร.หนองสองห้องวิทยากลุ่มอำนวยการ
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
กลุ่มบริหารงานบุคคล
กลุ่มบริหารงานงบประมาณ

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561

การอ่านที่ทรงประสิทธิภาพ

หนึ่งในคุณสมบัติของบุคคลที่ประสบความสำเร็จคือการเป็นนักเรียนรู้ นักค้นคว้า และนักอ่าน เป็นนิสัยที่สร้างยาก แต่ก็ไม่ยากจนเกินไป วันนี้อายุน้อยร้อยล้านขอแนะนำ 14 ทักษะการอ่านที่มีประสิทธิภาพ ให้กับทุกๆคนนะครับ
.
1. ใช้ความรู้พื้นฐานวิเคราะห์เนื้อเรื่อง
2. ตั้งคำถาม หมั่นสงสัยระหว่างอ่าน
3. พยายามเข้าใจวัตถุประสงค์ของผู้เขียน
4. ค้นหา Idea หลักให้เจอ
5. ลำดับเรื่องราวให้ได้กว้างๆ
6. นึกถึงสาเหตุ และผลกระทบของเรื่องราวต่างๆ
7. พยายามอนุมาน หรือสรุปทุกช่วงที่ได้อ่านไปแล้ว
8. พยายามทำนายสิ่งที่จะเกิดขึ้นในบทที่ยังอ่านไม่ถึง
9. แยกให้ออกระหว่างความจริง กับสิ่งที่เป็นข้อคิดเห็น
10. จากนั้นลงลึกรายละเอียดในความจริงที่อ่านเจอ
11. เปรียบเทียบสิ่งที่ต่าง เติมช่องว่างในสิ่งที่เหมือน
12. สร้างจุดเชื่อมโยงเรื่องต่างๆเข้าด้วยกัน
13. อย่าไปจำ แต่ให้ย้ำด้วยภาพ
14. อ่านซ้ำ ถ้าไม่เข้าใจ อ่านใหม่ถ้าไม่รู้เรื่อง
.
#นักอ่าน #อายุน้อยร้อยล้าน #อ่านหนังสือ #การอ่านหนังสือที่มีประสิทธิภาพ

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ธรรมนำชีวิต


ธรรมะกับนักบริหารสถานศึกษา

ตอนที่ 1 ความเป็นหนึ่งขององค์กร


ตอนที่ 2 การบริหารแบบ Soft Skills 

ตอนที่ 3 ศิลปะผู้นำ คุณธรรมผู้ตาม ภาคผู้นำ

ตอนที่ 4 ความขัดแย้งกับการสร้างทีม ( พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ )


ตอนที่ 5 ความพึงพอใจในการทำงาน ( พระมหา ดร.สมชาย ฐานวุฑฺโฒ )


ตอนที่ 6 ทำงานสนุก ชีวิตเป็นสุข 


ตอนที่ 7 เทคนิคการบริหารเวลา


ตอนที่ 8 การบริหารเวลาสำคัญต้องมาก่อนตอนที่ 9 แผนที่ชีวิต

ตอนที่ 10 เทคนิคการพูดครองใจคน

ตอนที่ 11 กติกาชีวิต

ตอนที่ 12 วิธีสลัดเรื่องน้อยสาระออกจากใจ


ตอนที่ 13 การฝ่าฟันอุปสรรคด้วย AQ

ตอนที่ 14 นิสัยสู่ความสำเร็จ

ตอนที่ 15 เส้นบางๆของความสำเร็จ
ติดตามข้อมูลเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประวัติผู้เขียน


ประวัติผู้บริหารนายองอาจ  สิมเสน

ตำแหน่งปัจจุบัน
: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนนครขอนแก่น สพม.25

ประวัติการศึกษา
: ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก ฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
: ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 
: รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น

ประวัติรับราชการ
: ปี พ.ศ.2553  ครูผู้ช่วย โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม.25
: ปี พ.ศ.2555  ครู  โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม.25
: ปี พ.ศ.2558  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม.25
: ปี พ.ศ.2561  รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
: ปี พ.ศ.2561  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
: ปี พ.ศ.2561  ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.)

ประวัติการอบรม/พัฒนา

ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2558
  - ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งในดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่่นที่ 1/2558 จ.อุดรธานี
  - ผ่านการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ รร.อุดรธรรมานุสรณ์ จ.อุดรธานี
  - ผ่านการอบรม "ภาพยนต์สุจริต" โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมการเรียนรุู้และนำเสนองานวิจัย "100 วิจัย ต้านภัยคอร์รัปชัน" จากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2556
  - ผ่านการฝึกอบรมผุู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 701 (ASSISTANT LEADER TRAINERS COURSE)
ปี พ.ศ. 2555
 - ร่วมแสดงผลงานวิจัย ระบบนานาชาติ ในงาน The Workshop for master degree programs in education Administration on "Leadership soft skill" ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  - ผ่านการอบรมหลักสูตร การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ณ โรงแรมรอยอลเบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคาร 
ปี พ.ศ. 2554
  - ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง รุ่นที่ 3/2554
  - เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ 

รางวัลที่ได้รับ
  -  โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบริหารจัดการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2558"
  -   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 % จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น
  -   รางวัลชนะเลิศ (โรงเรียนขนาดกลาง) โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(๑ ป ๕ ส) ของ สพฐ. ประจำปี 2559
  -  รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (Best Practice) ประจำปีการศึกษา 2556 สถานศึกษาขนาดกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
  -  ได้รับคัดเลือก เป็นโรงเรียนยุวชนตำรวจ สพฐ.  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  -  ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-3  ระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559
  -  ได้รับคัดเลือก รองผู้อำนวยการดีเด่น เนื่องในการจัดงานวันครู ประจำปี 2559
  -  ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-3  ระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560
  -  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล(ปล่อยด้วยมือ) ระดับ ม.ต้น งานแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน การแสดงผลงานครูและนักเรียน ครั้งที่ 62
  -  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลนักเรียนระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ระดับ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63
  -  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลนักเรียนระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63
การเป็นคณะทำงานและวิทยากร
  - คณะทำงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
  - คณะทำงาน ตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล สพม.25
  - คณะกรรมการฝ่ายวิทยากร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด สพม.25
- คณะทำงานฝ่ายดำเนินงาน งานไหมและสภากาชาด ประจำปี 2561
- ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (เกียรติบัตร) (คำสั่ง )

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บันได 7 ขั้นสู่ความสำเร็จในการทำงาน

บันได 7 ขั้นสู่ความสำเร็จในการทำงาน
ใครๆก็คงอยากประสบความสำเร็จในการทำงานกันทั้งนั้น แต่จะทำอย่างไร วันนี้ Eduzones มี 7 วิธีง่ายๆมาฝากค่ะ..​

1. ค้นพบเป้าหมายของชีวิต 
คุณต้องค้นพบว่า งานแบบไหนที่คุณต้องการจริงๆ โดยการหาเวลาคุยกับตัวเองบ่อย ๆ ว่างานที่คุณทำ สามารถทำให้คุณเป็นอย่างที่อยากเป็นหรือไม่ และจะทำอย่างไรเพื่อจะไปให้ถึงจุดนั้นได้

2. สนุกกับงานที่ทำ 
เมื่อค้นพบแล้วคราวนี้ก็มาสนุกกับงานที่ทำให้เต็มที่ เพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณทำงานด้วยความสนุก คุณก็จะมีแรงกระตุ้นให้ทำงานนั้นๆให้ดีที่สุด และประสบความสำเร็จให้ได้

3. มุ่งมั่นและเชื่อมั่น 
เพื่อความสำเร็จ อย่าลืมใส่ความมุ่งมั่นลงไปในงานที่ทำด้วยนะคะ เพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณมุ่งมั่นทำงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ผนวกกับความเชื่อมั่นในตัวเอง และกล้าที่จะคิด และทำในสิ่งที่แตกต่างจากคนอื่นได้ รับรองได้เลยค่ะว่าผลลัพธ์ คือ ความสำเร็จแน่นอน

4. คิดสร้างสรรค์ 
ผู้ที่ประสบกับความสำเร็จมักจะเริ่มต้นด้วยการเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์และถ้าคุณเป็นนักคิดที่มีคุณภาพแล้วล่ะก็ คุณจะเป็นที่ต้องการของทุกองค์กรอย่างแน่นอนที่สุด อย่าเพิ่งหยุดคิดนะคะ แม้วันนี้จะยังไม่ใช่ แต่สักวันมันต้องเวิร์กแน่ๆ

5. ปรับตัวเร็ว 
เชื่อว่าทุกคนต้องเคยเผชิญกับปัญหาการอยู่ร่วมกับเพื่อนร่วมงานจนกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางความสุขในการทำงานอยู่ในขณะนี้ สิ่งที่ต้องทำคือ ปรับตัวค่ะ คุณจะต้องลดหรือเพิ่มพฤติกรรมบางอย่างของคุณเพื่อให้เข้ากับสังคมในที่ทำงานให้ได้เร็วที่สุดค่ะ

6. คิดบวก 
อย่านำความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ มาบั่นทอนพลังในการทำงานนะคะ หมั่นคิดหมั่นแสดงท่าทีให้เป็นบวกเข้าไว้ อย่าย่อท้อต่ออุปสรรค ยิ้มเข้าไว้ แล้วคุณจะกลายเป็นที่รัก และชื่นชมของเพื่อนๆ ได้ไม่ยากค่ะ

7. ซื่อสัตย์และมีน้ำใจ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และช่วยเหลือผู้อื่นทุกครั้งที่มีโอกาสเพราะคนดีและมีน้ำใจอย่างคุณนี่แหละที่ทุกองค์กรปรารถนา จะทำอะไรก็มีคนคอยสนับสนุน และผลักดันให้เจริญก้าวหน้า

7 ข้อนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ? ลองนำไปปรับใช้กันดูนะ แล้วสักวันคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอน..


ขอบคุณข้อมูลจาก eduzone

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561

“Teach Less..Learn More”

ทำไมต้อง “Teach Less..Learn More”


          เพราะต้องการให้ ผู้เรียน “ได้มีเวลาสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองอย่างเต็มที่ Create a fully Self-Knowledge” จากการมีส่วนร่วมในประสบการณ์ Active Experience Participation มากที่สุด.. นั่นคือทั้งครูและผู้ปกครองต้อง “มีการช่วยเหลือน้อยที่สุด และรอบคอบที่สุด Facilitation must be light and subtle” ผู้เรียนจึงจะสามารถสร้างความรู้ขึ้นได้เอง เพราะเกิดอาการ Learning by Doing….อย่างแท้จริง...

          มีความจริงว่า คนเราสามารถ “เรียนรู้ได้โดยปราศจากความช่วยเหลือ” เพราะความรู้เกิดจากประสบการณ์ และเขาจะได้รับความรู้โดยธรรมชาติ By Nature จากการแก้ปัญหา Problem Solving ในประสบการณ์นั้นๆด้วยตัวของเขาเอง

          คุณครูและผู้ปกครอง เพียงแต่ “แนะ และชี้นำ”เพียงเล็กน้อย หากจำเป็น เท่านั้น Facilitates the Learning Process by giving Hints and Cues when needed
นี้เป็นการสร้างและพัฒนาความรู้ ความเข้าใจขึ้นจาก “ภายใน Insights.”ของบุคคล ผ่านการมีส่วนร่วมทางปัญญา ทางอารมณ์ และทางร่างกาย Through involvement in Intellectual, emotional and physical activity ซึ่งไม่จำเป็นต้องมีความช่วยเหลือใดๆจากครูผู้สอนหรือผู้ปกครอง..เพราะ ประสบการณ์ “กำลังสอนเขา”ให้หาทางเอาชนะอุปสรรคที่กำลังเผชิญอยู่..เขาจะชนะหรือแพ้ ก็เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นในตัวของเขาทั้งสองอย่าง คือมีความรู้ว่า ทำอย่างนี้ถูก ทำอย่างนั้นผิด แล้วจะทำอย่างไรให้ถูกต้อง นี่เป็นความรู้ที่วิเศษมากจริงๆ..มันเป็นธรรมชาติ ที่เกิดขึ้นในขณะทำงาน “Doing” ด้วยตัวเอง..ซึ่ง “ความรู้ ความเข้าใจ”เกิดขึ้นจากการแก้ปัญหา และจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนั้น “คุณครูและผู้ปกครองควรเปิดโอกาสให้ การเรียนรู้จากประสบการณ์นี้ เกิดขึ้นให้มากที่สุด” แม้ว่าการให้ความช่วยเหลือจะเป็นการแสดงออกซึ่งความรักความเมตตา..แต่ก็ควร ระงับยับยั้ง ชั่งใจให้ได้ว่า “การช่วยเหลือนี้จะเป็นการขวางกั้น และระงับยับยั้งพัฒนาการของลูกศิษย์ และบุตรหลานไปอย่างน่าเสียดายโอกาส ที่ไม่รู้ว่าจะหวนมาอีกหรือไม่”..การช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นสิ่งดี แต่ต้องมี “วิจารณญาณ Thoughtfulness” ในการให้ความช่วยเหลือนั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ในเรื่องประสบการณ์ การเรียนรู้ Experiential learning” ควรปล่อยให้เขาสามารถสร้างองค์ความรู้ขึ้นมาด้วยตนเอง จะเป็นการดีที่สุด..หากมีความจำเป็นจริงๆ ก็ควรทำเพียงแค่แนะทาง หรือชี้นำเท่านั้น ก็พอ...

          เมื่อนักเรียนกำลังใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการแก้ปัญหานั้น “พวกเขาจะมีสภาพเหมือนกำลังใช้ความคิดในการสอบ ข้อสอบก็เหมือนสถานการณ์ หรือ Situation การทำข้อก็คือการแก้ปัญหาด้วยประสบการณ์ Experience” นี้จึงเป็นโอกาสที่คุณครู “จะกลายเป็นผู้เรียนเสียเอง Teachers become Learners.” คือ ครูต้องเรียนรู้พฤติกรรมการเรียน หรือ การเข้าไปมีส่วนร่วมในประสบการณ์ ที่เรียกว่า Active Participation” คือใช้ความสังเกตจนรู้ว่า “แต่ละคนในคาบเรียนนี้ This Period” นักเรียนคนใดเป็นอย่างไร..สมควรช่วยเหลือหรือไม่..อย่างไร..เพียงไร..เพราะ อุดมการณ์แห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21.ก็คือ “คุณครูจะไม่ทิ้งลูกศิษย์คนใดไว้ข้างหลังตนเองอย่างเด็ดขาด”.....

          ในบรรยากาศ “ระหว่างคาบการเรียนการสอน” หลังจากการนำเข้าสู่บทเรียน และระหว่างที่ผู้เรียนกำลัง Learning by Doing อยู่นั้น มี “ปรากฏการณ์ หรือ Phenomenon” ที่น่าตื่นเต้นมากมายสำหรับคุณครู..ซึ่งท่านจะสังเกตเห็น Observed ตลอดเวลา ว่า จะมีผู้เรียนอยู่หลายประเภท ที่แสดงอาการออกมาให้ดังเช่น...นัดเรียนพวกหนึ่งมีการเรียนรู้จากประสบการณ์ ที่รายรื่น สนุกสนาน และได้ความรู้จากประสบการณ์ไปเต็มๆ...อีกพวกหนึ่งกระท่อนกระแท่น..ขาดๆ เกินๆ..พวกนี้คุณครูต้องแนะ Guide เพียงเล็กน้อย แล้วก็ไปรอดฉลุย..แต่อีกพวกหนึ่งมีอาการล้มลุกคลุกคลาน พวกนี้คุณครูต้องเข้าให้ความช่วยเหลือ เรียกตามหลักวิชาการว่า Scaffolding คือช่วยแนะวิธี How to “Do”..พร้อมบอกทางเพื่อยกระดับความรู้พื้นฐานให้ เรียกว่า “สร้างสะพานความรู้ Knowledge Bridge” เพื่อให้พวกเขาสามารถไปหาประสบการณ์เองได้ แล้วพวกเขาก็ไปรอด..และคุณครูก็ประสบความสำเร็จในการเรียนการสอน เพราะความสามารถในการ “ใช้วิจารณญาณ Thoughtfulness” อันแจ่มใสของคุณครู และ นักเรียนมีความรู้ความสามารถที่จะฟันฝ่าอุปสรรคในการเรียนรู้ครั้งนี้ไป ได้...

สุทัศน์ เอกา...................บอกความ

วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นักบริหารต้นแบบ

นักบริหารต้นแบบ


พ.ศ. 2558 ผมมีส่วนเล็ก ๆ ในคณะทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อจัดทำหนังสือ “ถอดรหัสปรัชญาและองค์ความรู้ของผู้ว่าการประสาร ไตรรัตน์วรกุล” ซึ่งเป็นการถอดบทเรียนจากท่านผู้ว่าฯ ซึ่งกำลังจะหมดวาระในปลายปี 2558
กระบวนการคือการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ รวมทั้งสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางในแบงก์ชาติจำนวน 12 คน เป็นการสัมภาษณ์แบบ Focus Group ตัวต่อตัวเป็นส่วนใหญ่และกลุ่มย่อยบ้าง โดยมีคำถามชุดเดียวกัน
เมื่อสัมภาษณ์จบ ทีมงานก็ถามผู้บริหารว่า “มีคำถามอะไรที่อยากถามท่านผู้ว่าฯ บ้าง” เผื่อว่าหากทีมงานมีโอกาสก็จะได้ถามให้
มีคำถามหนึ่งที่มีผู้บริหารหลายคนอยากถามคือ “หลายครั้งที่เห็นว่าท่านผู้ว่าฯ สามารถจะทุบโต๊ะฟันธงลงไปได้เลยด้วยการสั่งให้ผู้บริหารไปทำตามที่ท่านเห็นควร แต่ท่านกลับเลือกจะไม่ทำ ส่วนใหญ่แล้วเมื่อมีคนเห็นต่างท่านผู้ว่าจะเลือกการอธิบาย และพยายามสร้างการ buy in ด้วยความใจเย็นกว่าผู้บริหารระดับสูงโดยทั่วไป คำถามคือท่านผู้ว่ามีหลักคิดอย่างไรจึงเลือกทำเช่นนั้น”
คำตอบที่ได้ผมคิดว่าเป็นตรรกที่สุดยอดมากสำหรับผู้บริหารระดับสูง และผมมักแชร์ให้กับซีอีโอในองค์กรใหญ่ ๆ ที่บ่นว่า “สั่งไปแล้วคนก็ไม่ทำตาม”
คำตอบท่านผู้ว่าฯคือ...
“จากประสบการณ์ที่เคยทำงานในแบงก์ชาติ กสิกรไทย กลต. สถาบันวิจัย IFPRI ในสหรัฐอเมริกา พอมองย้อนหลังแต่ละที่ ผมทำงานกับคนเก่ง ถ้าเราทำให้เขา buy in ได้เราจะได้ใจเขามากกว่าทุบโต๊ะ ถ้าเขาไม่เห็นด้วย พวกนี้เขามีวิธีดื้อหลายแบบ เพราะเขาเก่ง เวลาเขาดื้อจะยุ่ง แต่ถ้าเราให้เขา buy in มันจะดีกว่าเพราะว่ามันได้พลังเยอะ”
หากสนใจที่จะอ่านหนังสือเล่มนี้ ท่านสามารถจะ Download PDF ได้ฟรีที่ https://www.bot.or.th/…/Resear…/Documents/book58_Prasarn.pdf
ที่มา TheCoach.in.th