ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ประวัติผู้เขียน


ประวัติผู้บริหารนายองอาจ  สิมเสน

ตำแหน่งปัจจุบัน
: รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนนครขอนแก่น สพม.25

ประวัติการศึกษา
: ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอก ฟิสิกส์  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี
: ปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) วิชาเอก การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 
: รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น

ประวัติรับราชการ
: ปี พ.ศ.2553  ครูผู้ช่วย โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม.25
: ปี พ.ศ.2555  ครู  โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม สพม.25
: ปี พ.ศ.2558  รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองสองห้องวิทยา สพม.25
: ปี พ.ศ.2561  รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
: ปี พ.ศ.2561  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครขอนแก่น

ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
: ปี พ.ศ.2561  ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.)

ประวัติการอบรม/พัฒนา

ปี พ.ศ. 2561

ปี พ.ศ. 2560

ปี พ.ศ. 2559

ปี พ.ศ. 2558
  - ผ่านการพัฒนาตามหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งในดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่่นที่ 1/2558 จ.อุดรธานี
  - ผ่านการฝึกประสบการณ์ในสถานศึกษาต้นแบบ รร.อุดรธรรมานุสรณ์ จ.อุดรธานี
  - ผ่านการอบรม "ภาพยนต์สุจริต" โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา กิจกรรมการเรียนรุู้และนำเสนองานวิจัย "100 วิจัย ต้านภัยคอร์รัปชัน" จากสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ปี พ.ศ. 2557

ปี พ.ศ. 2556
  - ผ่านการฝึกอบรมผุู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ 701 (ASSISTANT LEADER TRAINERS COURSE)
ปี พ.ศ. 2555
 - ร่วมแสดงผลงานวิจัย ระบบนานาชาติ ในงาน The Workshop for master degree programs in education Administration on "Leadership soft skill" ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  - ผ่านการอบรมหลักสูตร การเขียนโปรแกรม Scratch เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ณ โรงแรมรอยอลเบญจา สุขุมวิท 5 กรุงเทพมหานคาร 
ปี พ.ศ. 2554
  - ผ่านการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ขั้นสูง รุ่นที่ 3/2554
  - เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ การประชุมวิชาการบริหารการศึกษาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 และแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ 

รางวัลที่ได้รับ
  -  โรงเรียนผ่านการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบริหารจัดการตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "สถานศึกษาพอเพียง 2558"
  -   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สถานศึกษาจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยทางถนน ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100 % จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น
  -   รางวัลชนะเลิศ (โรงเรียนขนาดกลาง) โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตในโรงเรียนดีเด่น ตามโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน(๑ ป ๕ ส) ของ สพฐ. ประจำปี 2559
  -  รางวัลสถานศึกษาต้นแบบ การส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ (Best Practice) ประจำปีการศึกษา 2556 สถานศึกษาขนาดกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25
  -  ได้รับคัดเลือก เป็นโรงเรียนยุวชนตำรวจ สพฐ.  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  -  ได้รับรางวัล เหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-3  ระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66  ปีการศึกษา 2559
  -  ได้รับคัดเลือก รองผู้อำนวยการดีเด่น เนื่องในการจัดงานวันครู ประจำปี 2559
  -  ได้รับรางวัล เหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1  การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-3  ระดับชาติ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560
  -  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล(ปล่อยด้วยมือ) ระดับ ม.ต้น งานแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการของนักเรียน การแสดงผลงานครูและนักเรียน ครั้งที่ 62
  -  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลนักเรียนระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ระดับ ม.ต้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63
  -  ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลนักเรียนระดับเหรียญทองแดง กิจกรรมการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ปลาย งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 63
การเป็นคณะทำงานและวิทยากร
  - คณะทำงาน ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กิจกรรมท้องถิ่นอีสาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
  - คณะทำงาน ตำแหน่งกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ สหวิทยาเขตหนองสองห้อง-พล สพม.25
  - คณะกรรมการฝ่ายวิทยากร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัด สพม.25
- คณะทำงานฝ่ายดำเนินงาน งานไหมและสภากาชาด ประจำปี 2561
- ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงินและพัสดุ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ(สาระทัศนศิลป์) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (เกียรติบัตร) (คำสั่ง )

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น